четверг, 18 мая 2017 г.

Քոլեջի գործունեության հիմնական առարկան և նպատակները

Քոլեջի գործունեության հիմնական առարկան և նպատակներն են՝
  1. հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների համար պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան կրտսեր մասնագետների պատրաստումը ազգային և համամարդկային արժեքների ոգով դաստիարակված անձի ու քախաքացու համակողմանի ձևավորումը
  2. անհատի մասնագիտական կրթության, նրա հոգևոր ու ֆիզիկական զարգացման պահանջմունքների բավարարումը,                                          
  3. միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական ծրագրերի իրականացումը;


Քոլեջը իրականացնում է ձեռնաչկատիրական գործունեության հետևյաւ տեսակները.
  1. միջին մասնագիտական կրթության կազմակերպում,
  2. նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության կազմակերպում,
  3. կարճաժամկետ մասնագիտական ուսուցման դասընթացների կազմակերպում;


Քոլեջի գործունեության ընթացքում առաջացած միջոցները օգտագործվում է կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման համար